Untitled Document
1.6 : สัญลักษณ์ของโรงเรียน

คำขวัญ – คติพจน์ของโรงเรียน

 “รักสะอาด  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”

 ปรัชญาของโรงเรียน

                  “ปญญาย  ปริสุชฌติ”    คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

 สีประจำโรงเรียน

                   สีฟ้า  หมายถึง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ความสามัคคี  ความมีคุณธรรม

                   สีชมพู  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่เอาเปรียบคนอื่น  เป็นผู้ที่สะอาดทั้งกาย  วาจา  และใจ

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพญาสัตบัน

 อักษรย่อ

                   ด.ส.  หมายถึง  ดาวเรือง – สมสะอาด