Untitled Document
1.7 : วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

             ภายในปี  2566  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด  จะเป็นโรงเรียนดี  มีมาตรฐาน  ประสานชุมชน  ทุกคนมีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  สุขภาพดี  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย    

พันธกิจ  (MISSION)

             1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา

             2.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

             3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ  วัฒนธรรม            การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีค่านิยมที่ดีงาม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             4.  ส่งเสริมและจัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง  ได้มาตรฐาน

             5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

             6.  พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                                                                                                              

             7.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม           ดำเนินชีวิตโดยใช้ทางสายกลางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

             8.  ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ในรูปแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

             9.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

             10.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัด

 เป้าประสงค์  (GOALS)

             1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับชั้น  ทั้งเด็กทั่วไป  เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมและเด็กด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตราการออกกลางคัน

             2.  นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             3.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอก

             4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

             5.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  และสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

             6.  โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

 กลยุทธ์การพัฒนา

             1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

             3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

             4.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ชุมชน

             5.  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด