Untitled Document
1.5 : ประวัติ ที่ตั้ง สภาพพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน

โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด  ตั้งอยู่เลขที่ 152  หมู่ที่ 6 บ้านดาวเรือง  ตำบลโพนสว่าง  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43100  โทรศัพท์  042 – 430188  มีเนื้อที่  8  ไร่      3  งาน  50  ตารางวา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ หมู่  6 บ้านดาวเรืองและ    หมู่  9  บ้านสมสะอาด 

             โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2500  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย ร.ต.ต.  โฮม  วัชรโรบล  นายอำเภอเมืองหนองคาย ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านประกอบด้วย นายแท่ง  เหมุไทย  ผู้ใหญ่บ้าน  นายคลัง  พรหมสาขา ณ  สกลนคร  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงเว้น  นายเค้า  จันทะ  เจ้าหน้าที่ประจำแผนกสามัญศึกษาจังหวัด  นายไพรัช       จันทะ  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 

          เมื่อเปิดเรียนครั้งแรกได้ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4  โดยย้ายนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านดงเว้น  จำนวน  36  คน  เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2501  โดยมีนายสำเนียง  จันทวงศรี  เป็นครูใหญ่คนแรก

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ